Logo
רכישה
מאובטחת
Secure
Cart 0

א. שמרת ושות' - חברת עורכי דין

 

ברוכים הבאים לאתר התשלומים של א.שמרת ושות' - חברת עורכי דין

כאן תוכל/י לשלם את חובך ללא הוצאות נוספות

תשלום חוב לקבוצת ישראכרט
תשלום חוב לקבוצת ישראכרט ללא הליכים משפטיים נוספים תוך חיסכון בהוצאות
הוסף לסל
הסר מהסל
ההזמנה שלך
שם מוצר כמות מחיר סך הכל
אין מוצרים בסל
0 ₪
סכום ההזמנה
טופס רכישה מאובטחת
שם מלא
שם לא תקין
דוא”ל
כתובת דוא"ל אינה תקינה
טלפון
מספר טלפון הינו ספרות ומקף בלבד
שם החייב
שגיאה
מספר תיק פנימי
שגיאה
אמצעי תשלום
*קוד בנק
*קוד סניף
*מספר חשבון
*מספר כרטיס אשראי
מספר כרטיס אשראי לא תקין
*תוקף חודש
תוקף לא תקין
*תוקף שנה
תוקף לא תקין
*3 ספרות בגב הכרטיס
חובה להזין את הספרות בגב הכרטיס
מספר תשלומים
חובה להזין מספר תשלומים
*ת.ז
מספר תעודת זהות לא תקין
קראתי את תנאי השימוש והנני מסכים/ה להם
תנאי שימוש

אתר התשלומים של חברת א.שמרת ושות' חברת עורכי דין מאפשר תשלום חובות ללקוחות המשרד. השימוש באתר התשלומים מותנה באישור התיבה קראתי את תנאי השימוש והנני מסכים/ה להם. סימון התיבה פירושו מתן הסכמה להכפיף את התשלום באתר התשלומים לתנאי שימוש אלו.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ותשלום חוב שייעשו על ידי המשתמש באתר. אם אינך מסכים/ה לחלק מהתנאים, הינך מתבקש/ת שלא לעשות כל שימוש באתר תשלומים זה.
בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
תנאי השימוש- כללי :

מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את מפעילי האתר ומי מטעמם.

המשרד א.שמרת ושות' חברת עורכי דין ח.פ. 513158626 או מי מטעמה;

לקוח לקוחות המשרד אשר פנו למשרד לצורך טיפול משפטי לגביית חובו של המשתמש אליהם;

משתמש או משלם אדם, חברה או ישות משפטית או מי מטעמם אשר חב סכום כספי למי מלקוחות המשרד ומעוניינים לשלם את החוב באמצעות האתר ובאמצעות כרטיס אשראי השייך להם ועל שמם כמצוין בתעודת הזהות שלהם ללקוח ;

האתר אתר התשלומים של המשרד בכתובת www.shomrat-law.co.il, אשר השירות בו ניתן באמצעות טרנזילה סליקה. מובהר כי מדיניות הפרטיות של אתר טרנזילה מעודכנת בכתובת: https://www.tranzila.com/privacy.html ותנאים אלו חלים גם על השימוש באתר המשרד;

התחייבות המשתמש מצהיר בזאת כי קרא במלואו ובעיון את התקנון וכי הוא מאשר ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד המשרד ו/או האתר ו/או ממפעיליו ו/או מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם;

אחריות המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהמשרד אינו אחראי לכל שימוש שעושה המשתמש, בין במישרין ובין בעקיפין, בשירות הניתן באתר ובתנאיו וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בשירות, כמו כן המשרד לא יהיה אחראי לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר ו/או מכל סיבה שהיא.

המשרד, לרבות מי ממנהליו, עובדיו וכל מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי, תהא עילת התביעה אשר תהא. השירות מוצע למשתמש כמו שהוא as is והמשרד לא יישא בכל אחריות להתאמתו לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו.

התחייבויות המשתמש:

המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותים המוצעים באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.

המשתמש מתחייב לפצות את החברה/מפעלי האתר/ספקים/יבואנים ואו הגורמים הקשורים להם בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תקנון זה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד ג כלשהן, על ידי המשתמש.
המשתמש מתחייב לספק נתונים אמיתיים ונכונים בלבד במהלך שימושו באתר, ובכלל זה פרטיו האישיים שם, כתובת דואר-אלקטרוני וכדומה, ומתחייב להשתמש בכרטיס אשראי על שמו בלבד

השימוש בתוכן האתר הוא לצרכיו הפרטיים של המשתמש בלבד. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו ללא אישור של מפעילי האתר

באישור התקנון המשתמש מאשר כי ניתן לשלוח לכתובת הדואל וכן לטלפון הסלולארי אשר הזין לאתר: הודעות, עדכונים לרבות מידע אודות חובו, לרבות מסרונים ו/או הודעות וואטסאפ

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות המשרד ו/או טרנזילה ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע

תשלום החוב
:
המשרד מאפשר למשתמש לשלם את חובו ללקוח באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה וקלה. כדי לשלם את החוב על המשלם להחזיק ברשותו ולהיות בעליו של כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי, וכן בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט;

מובהר כי המשרד שומר את כספי התשלום בנאמנות עבור הלקוח ויעבירם ללקוח, בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו ובכפוף לכל דין;

תנאי מוקדם לאישור התשלום באתר הוא קבלת אישור חברת האשראי לתשלום עליו מתחייב המשתמש;

במהלך התשלום יש תחילה לבחור את הלקוח ו/או הגוף המשפטי אשר אליו מבקש המשתמש לשלם את החוב, ולהוסיפו לסל הקניות. לאחר מכן, יש להזין את פרטיו האישיים של המשלם: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר תיק פנימי ומספר כרטיס אשראי, וכן את שמו של החייב;

מילוי פרטים אישיים כוזבים ו/או שימוש במספר כרטיס אשראי גנוב הינו עבירה פלילית והמשרד שומר את זכותו לנקוט בהליכים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים ו/או עושי שימוש במספר כרטיס אשראי גנוב;

הפרטים כפי שהוזנו על ידי המשתמש יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. אחריות למילוי הפרטים חלה על המזמין בלבד. המשרד לא ייקח אחריות על פרטים שגויים שהוזנו ולא תהיה לו כל אחריות בזיכוי חובו של המשתמש היה ולא יוזנו הפרטים באופן מלא ונכון;

מילוי הפרטים כאמור לעיל ותשלום החוב באמצעות האתר, משמעותו הודאה בחובו של המשתמש ללקוח המשרד, ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא בין במישרין ובין בעקיפין כנגד הלקוח ו/או מי מעובדיו ו/או מי מנציגיו ו/או באי כוחו ו/או מי מטעמם ביחס לכל הליך שננקט על ידי הלקוח ו/או מטעמו ו/או ביחס לכל פעולה ו/או חיוב ו/או הוצאה ו/או תנועה ו/או אשראי ו/או ערבות ו/או הסדר ו/או הליך משפטי כלשהו מכל סוג שהוא ו/או מקצתם שניתנו ו/או בוצעו על ידי הלקוח;

שונות / תוספות

המשרד לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית של המשלם או כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה

המשרד שומר לעצמו את הזכות להפסיק את הפעילות באתר על פי שיקול דעתו ו/או במידה ויתברר לו שמתבצעת פעילות בלתי חוקית.

ביטול עסקה ביחס לתשלום החוב באמצעות האתר כפוף לעילות ביטול עסקה בחוק שירותי תשלום תשעט 2019 והוא בלבד, ואולם בשימוש באתר מאשר המשתמש כי תשלום החוב הינו על דעתו המלאה, מאשר את חובו ומשכך לא יטען כי לא התקבל מוצר ו/או לא ניתן שירות כאמור בחוק שירותי תשלום.

במקרה והעסקה תבוטל שלא כדין, ייחשב המשתמש כמי שהפר את תנאי שימוש אלו וכן כמי שלא שילם את חובו ללקוח, והלקוח יהיה זכאי לנקוט כנגדו במלוא האמצעים החוקיים הן ביחס להפרת תנאי השימוש והן ביחס לגביית חובו של המשתמש;

המשרד ו/או מי מטעמו אינם אחראים לכך שהשרת, אשר עליו מאוחסן האתר, יהיה נקי מווירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש או בציוד אחר של המשתמש בזמן שזה נכנס לאתר ו/או רוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באתר בדרך אחרת.
מבלי לגרוע מהאמור בתקנון, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או

זכויות יוצרים:

האתר וכל המידע הכלול בו, לרבות הסימנים המסחריים, הוא זכות יוצרים של המשרד ו/או טרנזילה, לפי העניין. חל איסור חמור להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, למכור או לשנות חלקי מידע המופיעים באתר ללא אישור בכתב ומראש של המשרד.

סודיות ופרטיות ואיסוף מידע:

סודיות, פרטיות ואיסוף מידע יהיו בהתאם להסכמים בין המשתמש ובין הלקוח;


דין ומקום השיפוט:

הדין ומקום השיפוט יהיו בהתאם להסכמים בין המשתמש ובין הלקוח;
כדי להשלים את ההזמנה יש להסכים לתנאי השימוש של האתר
סה”כ לתשלום:
0 ₪
יש לבחור לפחות מוצר אחד כדי להמשיך
סכום העסקה חייב להיות גדול מ-0
מכשירך לא תומך בApple Pay
Apple Pay Error
Bit Error
חובה ללחוץ על תיבת "אני לא רובוט"
לא ניתן לבחור מוצר לחיוב חוזר בסוג עסקה זה
סוג עסקה לא נתמך